ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/ภารกิจงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


Card image
นางผุสดี เมฆอากาศ

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์


Card image
นางศจีพร ช่างปัด

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ


Card image
นางสาววราลี ประวัง

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ


Card image
นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการCard image
นางดาวเรือง ตาคำนิล

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


Card image
นางสาวแสงเดือน ใจกล้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


Card image
นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช

ลูกจ้างชั่วคราว


Card image
นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราวCard image
นางดรุณี การะเกตุ

ลูกจ้างชั่วคราว


Card image
นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว


Card image
นางสาวมณฑกานต์ วะนารักษ์

ลูกจ้างชั่วคราว